ชัยพฤกษ์เกษตรภัณฑ์

ชัยพฤกษ์เกษตรภัณฑ์ ตั้งอยู่หน้าวัดเขตร์นาบุญญาราม
14-16 ถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039-321-445